Услови на користење

Датум на стапување во сила: 13/4/2024

1. Опсег
Овие Услови ја регулираат вашата употреба на Услугата, вклучувајќи ја нашата веб-локација, физичките продавници и сите мобилни апликации што можеме да ги понудиме. Овие Услови важат за сите корисници на Услугата, вклучувајќи ги клиентите, прелистувачите и продавачите.

2. Однесување на корисникот
Се согласувате да ја користите Услугата на законски и почитуван начин. Се согласувате да не ја користите услугата: На кој било начин што го прекршува секој важечки закон или пропис. За која било цел што е неовластена или забранета со овие Услови. Да ги повредува правата на другите, вклучително и правата на интелектуална сопственост. Да се пренесе каква било штетна или навредлива содржина, вклучително и содржина што е омраза, дискриминаторска или непристојна. Да се меша во користењето на Услугата од страна на други.

 3. Содржина
Услугата содржи содржини во наша сопственост или лиценцирани за нас, вклучувајќи текст, графика, логоа, слики и софтвер („Содржина“). Содржината е заштитена со закони за авторски права, заштитни знаци и други закони за интелектуална сопственост. Не можете да користите било која содржина без наша претходна писмена дозвола.

 4. Нарачки и плаќање
Ако поставите нарачка на нашата веб-локација, се согласувате да платите за нарачката во согласност со начините на плаќање што ги нудиме. Го задржуваме правото да ја откажеме секоја нарачка поради која било причина.

5. Враќање и размена
Ние нудиме враќање и замена во согласност со нашата Политика за враќање, која е достапна на нашата веб-страница.

6. Одрекување од одговорност
Услугата е обезбедена „како што е“ и без какви било гаранции, експлицитни или имплицитни. Ние ги отфрламе сите гаранции, вклучително и гаранциите за прометливост, соодветноста за одредена цел и непрекршување. Ние не гарантираме дека Услугата ќе биде непрекината, безбедна или без грешки. Ја користите Услугата на ваш сопствен ризик.

7. Ограничување на одговорноста
До степен дозволен со закон, ние нема да бидеме одговорни за какви било штети кои произлегуваат од или поврзани со вашата употреба на Услугата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, директни, индиректни, случајни, последователни или казнени штети.

8. Владејачки закон
Овие Услови ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на Република Македонија.

9. Решавање на спорови
Во случај на кој било спор што произлегува од или поврзан со овие Услови, вие се согласувате прво да се обидете да го решите спорот неформално. Ако спорот не може да се реши неформално, се согласувате да го поднесете спорот до обврзувачка арбитража во согласност со правилата на реномирана арбитражна организација. Арбитражата ќе се спроведе во град Скопје, Репиблика Македонија. 

10. Цел договор
Овие Услови го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и нас во однос на вашата употреба на Услугата. Овие Услови ги заменуваат сите претходни или современи комуникации и предлози, без разлика дали се усни или писмени.

11. Амандман
Можеме да ги измениме овие Услови во секое време со објавување на изменетите Услови на Услугата. Изменетите Услови ќе стапат на сила веднаш по објавувањето. Вашето континуирано користење на Услугата по објавувањето на изменетите Услови претставува ваше прифаќање на изменетите Услови

12. Раздвојување
Доколку се смета дека некоја одредба од овие Услови е неважечка или неприменлива, таквата одредба ќе биде укината, а останатите одредби ќе останат во целосна сила и сила. 

13. Контактирајте со нас
Ако имате какви било прашања во врска со овие Услови, ве молиме контактирајте со нас на info@sensualfeels.com.

14. Дополнителни услови
Овие Услови може да бидат дополнети со дополнителни одредби и услови кои се применуваат на одредени делови од Услугата, како што е нашата Политика за враќање. Во случај на конфликт помеѓу овие Услови и какви било дополнителни одредби и услови, дополнителните одредби и услови ќе преовладуваат.

Ве молиме имајте предвид: овие Услови се наменети да бидат почетна точка и можеби ќе треба да се изменат за да се усогласат со специфичните закони на вашата земја. Можеби ќе сакате да се консултирате со адвокат за да се осигурате дека овие Услови се во согласност со сите важечки закони.